Dades generals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals s’informa que al web hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu. El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que s’ofereixen.

Política de privacitat

En compliment de la legislació vigent s’informa a l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de Hípica Clarà. Sempre es respectarà la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica. Per exercir els seus drets d’oposició, rectificació o cancel·lació, supressió, limitació i portabilitat s’ha de dirigir al següent correu info@hipicaclara.com. El responsable de les dades de caràcter personal és Hípica Clarà.

Condicions d’ús

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers. Ser usuari del web implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria.

Propietat intel·lectual i industrial

Hípica Clarà és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa.
Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Hípica Clarà.

Política de cookies

Hípica Clarà pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats a el navegador per mitjà d’un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.
Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari. Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres de trànsit, controlar el procés i nombre d’entrades. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el lloc web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades a la pàgina web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre. En tot cas les cookies tenen un caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior.